Fire Panel 2 Wire
Image Product Name Options Price Our Price You Save Qty  
Wireless Fire alarm

Wireless Fire alarm

Smoke Detector ไร้สาย ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Control panel แบบไร้สาย
พร้อมแจ้งเตือนไปยัง ไซเรน และ โทรออก หรือ SMS ไปยังหมายเลข ที่เราโปรแกรมไว้

Call
AddAdd
8 Zone Fire Alarm Control Panel

8 Zone Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
Call
AddAdd
4 Zone Fire Alarm Control Panel

4 Zone Fire Alarm Control Panel

4 Zone Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
Call
AddAdd
16 Zone Fire Alarm Control Panel

16 Zone Fire Alarm Control Panel

16 Zone Fire Alarm Control Panel  แบบ 24 Volt, 4/8/16 Zone Class B  Conventional Fire Alarm Control Panel ออกแบบมาตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งานและ  ULC codes
รองรับงาน ขาดเล็ก ถึงกลาง
Call
AddAdd
Conventional Fire Alarm Control Panels

Conventional Fire Alarm Control Panels

ตู้คอนโทรล สำหรับบระบบแจ้งเตือนภัย Fire alarm control panel 10 โซน
Call
AddAdd
Mini Conventional Fire Alarm Control Master Panel

Mini Conventional Fire Alarm Control Master Panel

ตู้ควบคุม ในระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  ขนาดเล็ก  เป็น ตู้ควบควบคุมหลัก (Master Panel  ) แบบ input  2 โซน  กับ 1 Sound out  มีLED แสดงผลเลข โซนที่เกิดเหตุ  สามารถทำงานเป็น Stand alone  หรือ ระบบ เมื่อเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมย่อย (Slave panel )
Call
AddAdd
Mini Conventional Fire Alarm Control Slave Panel

Mini Conventional Fire Alarm Control Slave Panel

ตู้ FIre Alarm control Panel ขนาดเล็ก  เป็นตู้ควบคุมย่อย (Slave Panel )
รองรับ Input 2 โซน  และ Output 1  SOund  สามารถทำงาน เป็นแบบ
Stand Alone หรือ เป็นระบบเมื่อเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมหลัก (Master Panel)
Call
AddAdd