Alarm Controll Unit
Sort by:
Image Product Name Options Price Our Price You Save Qty  
Intelligent Security Control panel

Intelligent Security Control panel

Intelligent Security Control panel ,Intruder Alarm
เป็นระบบกันขโมยบ้านหรือระบบกันขโมยไร้สาย รองรับ เซ็นเซอร์เดินสาย 8 โซน และเซ็นเซอร์ไร้สาย  32 โซน 
รองรับการโหมดการแจ้งเตือน  ผ่านระบบโทรศัพท์  SMS  ,CMS และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Call
AddAdd
Wireless/Wired  GSM Alarm Control panel

Wireless/Wired GSM Alarm Control panel

ระบบกันขโมย แจ้งเตือนผ่านเครือข่าย GSM  สามารถ เลือกแจ้งเตือน แบบ Voice หรือ SMS รองรับเซนเซอร์ 32 โซนไร้สาย และ 8 โซนแบบเดินสาย มีฟังก์ชั้น แจ้งเตือนสายโทรศัพท์ ถูกตัด มีแบตเตอร์รี่สำรองภายในขณะไฟดับ
Call
AddAdd
Wireless Intruder Alarm

Wireless Intruder Alarm

Wireless Intruder Alarm ระบบกันขโมยบ้าน 32โซนไร้สาย และ 8โซนเดินสาย แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ เมื่อมีผู้บุกรุก โทรแจ้งเหตุไปยังเบอร์ปลายทางได้สูงสุด 4 หมายเลข ใช้งานง่าย คล่องตัว สำหรับผู้ใช้

Call
AddAdd