การเข้าสายในระบบ fire alarm : Smoke Detector Wiring Daigram

Printer Friendly Tell a Friend
Conventional Smoke Detector Wiring Daigram

การเดินสายจากตู้ควบคุมมา Smoke detector และไปต่อกับ
NBG12 ตัวสุดท้าย 
การเข้าขั้ว smoke กรุณาดูเอกสารประกอบสินค้าเป็นหลัก 

หากสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามการติดตั้งกับฝ่ายเทคนิดได้ตลอดเวลา 
Monitoring Support 
Keywords: smoke detector,smoke wiring,fire alarm wiring,fire detector

Reviews
Rate this article.
Article isn't rated yet. Write a review.